Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Wzory wniosków
1. Wniosek o egzekucję świadczeń pieniężnych Dokument Word Plik PDF 2. Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych Dokument Word Plik PDF 3. Wniosek o egzekucję podwyższonych lub obniżonych alimentów Dokument Word Plik PDF 4. Wniosek o...
Licytacje nieruchomości
Aktualnie brak licytacji
Licytacje ruchomości
Aktualnie brak licytacji    

Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Łukasz Amrozy zaprasza do podjęcia współpracy. Do kancelarii komorniczej można kierować wnioski dotyczące:

 • wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
 • wykonywania innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • sporządzania protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
 • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
 • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

W kancelarii komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Łukasza Amrozy wykorzystywane są najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, które pozwalają w szybki i skuteczny sposób ustalić majątek dłużnika.

Kancelaria posiada dostęp do następujących systemów i aplikacji informatycznych:

 • Komornik SQL-VAT – aplikacja służąca do automatyzacji pracy w kancelarii,
 • MAC – Moduł Automatyzacji Czynności,
 • EPU – (e-sąd) – obsługa elektronicznych wniosków ID w systemie EPU: 2524
 • EKW – Centralna Baza Ksiąg Wieczystych,
 • CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
 • OGNIVO – system służący do ustalania rachunków bankowych,
 • PUE – system umożliwiający elektroniczne przesyłanie wniosków do ZUS – EKS,
 • ePUAP 2 – system  elektronicznej  komunikacji z jednostkami administracji publicznej ePUAP: /KS_Lukasz_Amrozy/ezbiegi,
 • CEIDG – Centralna Ewidencja  Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.

Jednym z głównych zadań Kancelarii Komornika Sądowego Łukasza Amrozy jest ciągła informatyzacja i pozyskiwanie kolejnych możliwości ustalania majątku dłużnika (wierzyciel może zlecić komornikowi, w ramach egzekucji, poszukiwanie majątku dłużnika).

Komornik Sądowy Łukasz Amrozy deklaruje możliwość udzielania na bieżąco informacji o stanie prowadzenia zleconych spraw, co umożliwi wierzycielowi uzyskanie pełnej wiedzy o prowadzonym postępowaniu i pozwoli mu podejmować jak najkorzystniejsze decyzje.
Komornik w każdej sprawie egzekucyjnej podejmuje czynności terenowe osobiście.

Zapraszam do współpracy,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu
Łukasz Amrozy.